Beleidsplan

Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam.
Oprichting: 17 mei 2019.
Rechtsvorm: Stichting
KvK nummer: 7488 1477
Fiscaal nummer: 860060469

Doelstelling

De doelstelling volgens de statuten:  het in standhouden van de Dorpskerk en zijn inrichting te Leidschendam als cultuur-historisch monument en het gebouw als kerkgebouw, en het inrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. Het wekken van belangstelling in brede kring voor het behoud van de Dorpskerk te Leidschendam;
 2. Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering van het onderhoud, noodzakelijk herstel- en verbetervoorstellen van het gebouw als cultuur-historisch monument en zijn inrichting die in overleg met de Protestantse Gemeente Leidschendam, vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters, zijn vastgelegd

De middelen van de stichting zijn niet beschikbaar voor uitgaven die tot de normale activiteiten van de kerk als kerkelijke gemeente behoren.  Deze komen voor rekening van de Protestantse Gemeente Leidschendam (eigenaar van de kerk).

 Activiteiten 2023 – 2024

 • Het bevorderen van het gebruik van de kerk door de (Leidschendamse) samenleving. In overleg met de eigenaar van de kerk uitwerken van de alternatieve gebruiksmogelijkheden. Daarbij wordt onder andere gedacht aan trouwen (zowel burgerlijk als kerkelijk huwelijk), rouwen, vieren, presentaties, lezingen, kunst- , cultuur-, muziek- evenementen en tentoonstellingen.  
 • Deelname aan landelijke, regionale en lokale activiteiten zoals: Open Monumentendag, Erfgoeddag,  evenementen in het oude centrum, Vlietdagen e.d. 
 • Publiciteit. Het bekend maken van het bestaan van de stichting bij: lokale bladen, on-line rubrieken, de gemeente Leidschendam-Voorburg, de kerkgemeente, lokale ondernemers etc.
 • Het faciliteren van rondleidingen in en om de kerk.
 • Deelname aan het Erfgoedpodium Leidschendam Voorburg.
 • De organisatie van een Vrienden – bijeenkomst.
 • Het organiseren/faciliteren van culturele/historische activiteiten in de kerk.
 • Het inrichten van een historisch archief en faciliteren van publicaties over de Dorpskerk.
 • Het verwerven van gelden. Hierbij heeft het bestuur de volgende mogelijkheden voor ogen: reguliere en incidentele donaties, giften, subsidies, advertentiegelden, sponsoring legaten en erfstelling.

Leidschendam, januari 2023